Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://judoopole.pl

Klub Środowiskowy Judo AZS Opole zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej klubu judo AZS Opole.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-04-12.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-04.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Prosty język.
 • Mogą wystąpić trudne sformułowania językowe.
 • Walidacja struktury plików CSS strony.
 • Znaczniki aria label nie są dostępne w całej stronie www.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Zmiana struktury strony poprzez dodanie do każdego elementu znaczników arialabel nie jest możliwe, ponieważ strona zbudowana jest na generatorze wordpress. Dodanie takich znaczników w całej strukturze wiąże się z gruntowną przebudową serwisu www, a w zaistniałym przypadku z utworzeniem nowego serwisu w pełni spełniającego wymagania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej – https://www.siteimprove.com/website-checker/result/?website=https://judoopole.pl/&email=bimbal@buziaczek.pl

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-04.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Szczepaniak, kontakt@nethouse.tech. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 660065552. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • Województwo Opolskie
 • Powiat Opolski
 • Gmina Opole
 • Miasto Opole
 • ulica Oleska 70
 • kod pocztowy 45-222

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 3 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Przy głównym wejściu do budynku

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • Po prawej stronie od wejścia znajduje się recepcja. Za recepcją znajduje się winda, umożliwiająca wjazd na wyższe piętra budynku.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Winda znajduje się w budynku
 • Przy recepcji
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Oznaczenia są kontrastowe.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://judoopole.pl/dostepnosc-cyfrowa