REGULAMIN ZAJĘĆ
Klubu Środowiskowego  Judo AZS OPOLE


 1. Zajęcia judo organizowane są przez Klub Środowiskowy Judo AZS Opole (KJ AZS Opole)  z siedzibą przy ul. Maków 26 w Opolu.

 2. Zajęcia treningowe grup dziecięcych i młodzieżowych odbywają się w okresie  trwania roku szkolnego w terminach zgodnych z planem zajęć, z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych. Klub zastrzega sobie możliwość likwidacji grupy początkującej jeśli liczba ćwiczących będzie mniejsza niż 15 osób. Zajęcia treningowe grupy wyczynowej odbywają się codziennie, zgodnie z zasadami treningu  sportowego i teorii sportu oraz ustaleniami trenera. Zajęcia grupy dla dorosłych odbywają się zgodnie z planem zajęć i ustaleniami trenera.

 3. Struktura organizacyjna klubu daje możliwość indywidualnego rozwoju każdego z ćwiczących, a o skierowaniu do odpowiedniej grupy decyduje trener na podstawie wieku oraz stopnia zaawansowania i zaangażowania zawodnika.

 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie deklaracji członkowskiej Klubu oraz posiadanie aktualnych badań lekarskich (karta zdrowia sportowca). W przypadku grupy dla dorosłych wymagane jest przedłożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań.

 5. Warunkiem uczestnictwa w zawodach sportowych jest posiadanie karty zdrowia sportowca oraz licencji zawodnika wydanej przez Polski Związek Judo.

 6. Zasady opłacania składek członkowskich zostały opisane poniżej w Regulaminie Opłat.

 7. Zawodnicy KJ AZS Opole po dokonaniu podanych w Regulaminie opłat mają prawo do :
  • uczestniczenia w zajęciach swojej grupy treningowej,
  • bezpłatnego uczestniczenia w zajęciach innych grup za zgodą trenera prowadzącego,
  • wyjazdów na krajowe oraz międzynarodowe zawody sportowe zgodnie z kwalifikacją trenera prowadzącego,
  • wyjazdów na krajowe i międzynarodowe obozy sportowe zgodnie z kwalifikacją trenera prowadzącego,
  • przystępowania do egzaminów na stopnie kyu.
 8. Zawodnicy KJ AZS Opole są zobowiązani do zachowania godnego sportowca, reprezentanta klubu i kraju. Podczas zajęć oraz rozgrywek sportowych powinni kierować się zasadami judo oraz fair play. Ponadto zawodnicy zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w treningach oraz punktualnego przybywania na zajęcia.

 9. KJ AZS Opole odpowiada za bezpieczeństwo osób ćwiczących podczas treningów oraz innych zajęć (obozy, pokazy, itp.)

 10. 10. Uczestnicy zajęć objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (ubezpieczenie grupowe) pod warunkiem posiadania statusu członka Akademickiego Związku Sportowego. Rejestracji dokonuje się poprzez stronę http://www.azs.pl/legitymacje, gdzie oprócz wpisania w systemie danych osobowych wskazuje się jednostkę macierzystą AZS (Klub Judo AZS Opole) oraz dokonuje wyboru opcji ubezpieczenia. Po wniesieniu stosownej opłaty online uczestnik staje się członkiem AZS-u i zostaje objęty ubezpieczeniem grupowym NNW. Minimalna kwota opłaty członkowskiej wynosi 50 zł. Okres objęcia ubezpieczeniem jest widoczny w systemie. Wszelkie informacje n/t ubezpieczenia znajdują się na stronie www.azs.pl. Status członka Klubu Judo AZS Opole i Akademickiego Związku Sportowego są niezależne.

  Zawodnikom trenującym na poziomie wyczynowym zaleca się wykupienie indywidualnego ubezpieczenia KL.

REGULAMIN OPŁAT

   1. Uczestnicy zajęć Klubu Judo AZS Opole zobowiązani są do opłacania składek członkowskich w wysokości 1200 zł rocznie. Składki mogą być opłacane jednorazowo lub w ratach wg podanej poniżej zasady :
    • 1200 zł – wpłata roczna jednorazowa płatna do 30 września każdego roku,
    • 600 zł – wpłaty półroczne płatne do 30 września i 28 lutego każdego roku,
    • 100 zł – wpłaty miesięczne (12 rat) płatne do 10-tego każdego miesiąca.
    • 120 zł – wpłaty miesięczne (10 rat bez wakacji)

    Opóźnienie z zapłatą składki poza miesiąc, którego dotyczy skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 10 zł.

 

   1. Opłata za zajęcia grupy dla dorosłych wynosi 100 zł/m-c.
   2. 3. W przypadku uczestnictwa w zajęciach kilku członków rodziny odpłatność za każdą kolejną osobę wynosi 50 % stawki podstawowej (np. dla 3-ki trenujących dzieci wynosi 80+40+40=160 zł/m-c). Zasada nie dotyczy grupy dla dorosłych.
   3. Opłaty składek należy dokonać przelewem na następujące konto bankowe :

 

Klub Środowiskowy Judo AZS Opole
45-227 Opole, ul. Maków 26
BNP PARIBAS :   06 2340 0009 0580 2460 0000 0063  

 

   1. Wniesione składki nie podlegają zwrotowi. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia składek, niezależnie od przyczyny nieobecności oraz czasu jej trwania. Rezygnacja z zajęć w trakcie roku szkolnego wymaga formy pisemnej (kontakt@judoopole.pl) ze skutkiem na koniec miesiąca i nie uprawnia do zwrotu wpłaconych już składek.

 

Zarząd KJ AZS Opole