śr. Lut 26th, 2020

AZS Opole Klub Środowiskowy Judo

Szkolimy zawodników od pokoleń

Regulamin

REGULAMIN

Klubu Środowiskowego  Judo AZS OPOLE

 

 

 1. Zajęcia judo organizowane są przez Klub Środowiskowy Judo AZS Opole (KJ AZS Opole)  z siedzibą przy ul. Maków 26 w Opolu.
 2. Zajęcia treningowe grup dziecięcych i młodzieżowych odbywają się w okresie  trwania roku szkolnego w terminach zgodnych z planem zajęć, z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych.  Klub zastrzega sobie możliwość likwidacji grupy początkującej jeśli liczba ćwiczących będzie mniejsza niż 15 osób. Zajęcia treningowe grupy wyczynowej odbywają się codziennie, zgodnie z zasadami treningu  sportowego i teorii sportu oraz ustaleniami trenera.
 3. Struktura organizacyjna klubu daje możliwość indywidualnego rozwoju każdego z ćwiczących, a o skierowaniu do odpowiedniej grupy decyduje trener na podstawie wieku oraz stopnia zaawansowania i zaangażowania zawodnika.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie deklaracji członkowskiej Klubu oraz posiadanie aktualnych badań lekarskich (karta zdrowia sportowca).
 5. Warunkiem uczestnictwa w zawodach sportowych jest posiadanie karty zdrowia sportowca oraz licencji zawodnika wydanej przez Polski Związek Judo.
 6. Zasady opłacania składek członkowskich zostały opisane poniżej w Regulaminie Opłat.
 7. Zawodnicy KJ AZS Opole po dokonaniu podanych w Regulaminie opłat mają prawo do :

  – uczestniczenia w zajęciach swojej grupy treningowej,

   – bezpłatnego uczestniczenia w zajęciach innych grup za zgodą trenera prowadzącego,

   – wyjazdów na krajowe oraz międzynarodowe zawody sportowe zgodnie z kwalifikacją trenera prowadzącego,

  – wyjazdów na krajowe i międzynarodowe obozy sportowe zgodnie z kwalifikacją trenera prowadzącego,

  – przystępowania do egzaminów na stopnie kyu.

 8. Zawodnicy KJ AZS Opole są zobowiązani do zachowania godnego sportowca, reprezentanta klubu i kraju. Podczas zajęć oraz rozgrywek sportowych powinni kierować się zasadami judo  oraz fair play. Ponadto zawodnicy zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w treningach oraz punktualnego przybywania na zajęcia.
 9. KJ AZS Opole odpowiada za bezpieczeństwo osób ćwiczących podczas treningów oraz innych zajęć (obozy, pokazy, itp.)
 10. Wszyscy zawodnicy objęci są całorocznym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW pod warunkiem posiadania ważnej legitymacji AZS. Fakt objęcia ubezpieczeniem jest jednoznaczny z otrzymaniem legitymacji członkowskiej AZS na podstawie wypełnionej deklaracji członkowskiej AZS oraz dokonanej opłaty rocznej zgodnie z indywidualnie wybraną opcją. Wersja podstawowa wynosi 50 zł. Okres objęcia ubezpieczeniem jest zgodny z terminem ważności legitymacji. Wszelkie informacje n/t ubezpieczenia znajdują się na stronie www.azs.pl. Zawodnikom  trenującym na poziomie wyczynowym zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia KL.

 

REGULAMIN OPŁAT

 

 1. Uczestnicy zajęć KŚ Judo AZS Opole zobowiązani są do opłacania składek członkowskich w wysokości 960 zł rocznie. Składki mogą być opłacane jednorazowo lub w ratach wg podanej poniżej zasady :

  960 zł – wpłata roczna jednorazowa płatna do 30 września każdego roku,

   – 480 zł – wpłaty półroczne płatne do 30 września i 28 lutego każdego roku,

  80 zł – wpłaty miesięczne (12 rat) płatne do 10-tego każdego miesiąca.

  96 zł – wpłaty miesięczne (10 rat bez wakacji)

 2. W przypadku uczestnictwa w zajęciach kilku członków rodziny odpłatność za każdą kolejną osobę wynosi 50 % stawki podstawowej np. 40 zł /m-c.
 3. Opłaty składek należy dokonać przelewem na następujące konto bankowe :

 

Klub Środowiskowy Judo AZS Opole

45-227 Opole, ul. Maków 26

 

BNP PARIBAS :   06 2340 0009 0580 2460 0000 0063  

 1. Wniesione składki nie podlegają zwrotowi. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia składek, niezależnie od przyczyny nieobecności oraz czasu jej trwania. Rezygnacja z zajęć w trakcie roku szkolnego wymaga formy pisemnej i nie uprawnia do zwrotu wpłaconych składek.

                                                                                                      

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.